LEER

De beste wensen voor 2019

En wat mag dat wel zijn?

“En vooral een goede gezondheid”. Ook dat wensen wij u natuurlijk van harte. Maar als christen wensen wij u toch net nog iets meer. Hier mijn wens voor ieder van jullie voor 2019. Met een bijbels verhaaltje er bij.

Jeremia

Als er één bijbelse profeet een moeilijk leven had te midden van zijn volksgenoten, dan was het zeker de jonge Jeremia wel. Alhoewel hij namens God sprak, geloofden de Israëlieten hem niet. Zijn profetieën bevielen Gods volk niet. Dat lijkt vandaag geen probleem meer te zijn, op enkele uitzonderingen na. Ik volg de evangelische wereld op de voet, en merkwaardig genoeg zie ik alleen maar vele “mooie mensen”, geweldige meetings en hoopvolle woorden van God. Alsof er geen zondaars meer zijn onder Gods kinderen. En alles koek en ei is. Let wel, ik schrijf dit niet met bitterheid, maar met een eerlijke verwondering én bezorgdheid. Omdat ik God als een God van de Heilige Geest ken. En Hij overtuigt nog altijd van zonde en gerechtigheid, ook vandaag nog én ook Zijn kinderen en Zijn gemeente(n). Hij is niet alleen een communicator van “goede en mooie gedachten” over ons. Zoals Jeremia profeteerde over Gods volk. We kennen toch allemaal wel, de vaak (te pas en te onpas) gebruikte woorden uit Jeremia 29:11-14.

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Deze woorden van God worden vaak zelfs zonder het aansluitende vers geciteerd. Een vers dat toch direct al wat minder onvoorwaardelijk klinkt als we de volgende verzen er ook bij lezen. Met name verzen 12-14.

Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.

Meteen wordt ook een belangrijk hermeneutisch principe duidelijk, een principe van de gezonde bijbeluitlegging dus: hoe mag ik bijbelse passages lezen, en vertalen naar het hier en nu in de 21e eeuw? In dit geval blijkt al onmiddellijk dat de geweldige belofte uitgesproken via Jeremia én mijn wens voor ieder gelovige vandaag, contextueel moeten gelezen worden. Met name:

1. Deze belofte is niet in de eerste plaats gegeven aan ons, christenen, maar aan Gods volk Israël.

2. Deze belofte is geen in de lucht hangende onvoorwaardelijke belofte, maar een voorwaardelijke. Met name in de verzen 12-14. Daarin wordt duidelijk gesproken over het zoeken naar God met het ganse hart als voorwaarde voor de vervulling van de belofte. En dat is niet min.

Goed nieuws show

Natuurlijk weten wij uit de hele bijbel, dat God een goede, barmhartige en genadige God is die het goed voor heeft met de mens en zeker met Zijn kinderen. Maar toch. Het hanteren van profetische woorden en het uitdelen ervan als snoepjes is gevaarlijk. En kan voor een clichématig onrealistisch geloofsleven zorgen bij gelovigen. Predikanten moeten dus opletten om niet eenzijdig, onvoorwaardelijk een goed nieuws-show op te voeren bij het preken. Predikers hebben een verpletterende verantwoordelijkheid in dit opzicht en bepalen mee welke sfeer geschapen wordt binnen Gods gemeente. Een ‘hoera-sfeer’ overvloeiend van euforie. Of een realistische gebalanceerde hoopvolle, blije sfeer binnen de vreze des Here.

Mijn grootste wens voor 2019

Van uit die context wil ik iedereen mijn grootste wens voor 2019 overmaken. En ook nu komt deze wens via de profeet Jeremia. Het is mijn vurige wens dat wij allemaal de Here beter zullen leren kennen zoals Hij werkelijk is.

Jeremia 9:23-24
Zo zegt de Here: de wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat ik de Here ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want daarin heb Ik behagen, luidt het woord des Heren….

Als christen kennen wij de Heer natuurlijk. Dat zeggen we zo graag en gemakkelijk. En is bijbels gefundeerd. Kijk naar de woorden van Petrus.

2 Petrus 1:1-2
Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen, die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus; genade en vrede wordt u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here.

Niet al goud wat blinkt

Wij kennen God en Jezus Christus zegt Petrus. Maar hoe goed kennen wij God en Jezus Christus? Zo vaak spreken wij met zoveel zekerheid over “de Heer” en wat de Heer zegt en denkt. En ook dat boezemt mij angst in als ik het “internet-geloof” van zovelen merk. Gekenmerkt door een mix en veelheid van leringen die mekaar vaak tegenspreken. Wij leven in de eindtijd waarin het vaak moeilijk is te onderscheiden wat nu echt van de Heer en de Heilige Geest is, en wat uit de mens zelf komt. Of zelfs leringen zijn van boze geesten. Neen, ik ben niet negatief, maar wel realist. Ik spreek als pastor met een ervaring van bijna 35 jaar. En ik zie wat er gebeurt. Niet alleen wordt gezonde bijbeluitlegging vaak verdrongen door sloganeske, eenzijdig ‘profetische’ en bijbelse uitspraken, zonder enige toets. Gewoon op het gezag van de persoon of profeet in kwestie. De moderne lofprijsrage heeft er mijns inziens mede toe bijgedragen dat er veel para-church bedieningen zijn die zich zonder meer, zonder bijbelse toets gedragen als ‘profetisch’. Ik weet dat we in een tijd van geestelijke heropleving komen, maar tezelfdertijd ook in een tijd van dwalingen en afval van het geloof. En gebrek aan respect voor gezag. Bijbels gezag. Via Gods Gemeente. En zo doet ieder zijn ding maar. En wordt het moeilijker om het kaf van het koren te scheiden. En het is echt niet al goud wat blinkt.

Maar, er is hoop. Natuurlijk is er hoop. Maar niet zonder te confronteren. Zoals de Heilige Geest dat doet.

God beter leren kennen…

Gods woord

Ik ben iemand die houdt van duidelijke communicatie. Hetzij persoonlijk via gesprekken, maar ook schriftelijk via e-mails. Niet iedereen vindt dit een goed idee. Weet je, als het op papier staat, staat het op papier. En net dat vind ik interessant. Op voorwaarde dat je natuurlijk goed wikt en weegt voor je dingen neerpent. Maar, als het op papier staat is het voor mij duidelijk en heb je een basis om verder te praten en te bouwen. En weten anderen waarop het staat. Zou het kunnen dat God ook zo min of meer gedacht heeft bij het tot stand laten komen van de Bijbel? Het is duidelijk en klaar. Een eerste manier om God dus beter te leren kennen is een betere kennis van de bijbel en “de rechte leer” daarin (Titus 1:9). Contextueel, samenhangend en coherent.

De Heilige Geest

En hoewel ik hou van duidelijke schriftelijke communicatie is het toch onontbeerlijk bij belangrijke issues om persoonlijk contact te hebben met je geadresseerde. Ook in herderlijke conflicten heb ik dit ondervonden. Je krijgt een ander beeld van iets of iemand als je hem of haar persoonlijk ontmoet. Want mensen ontmoet je in de eerste plaats van geest tot geest. Iemand komt de deur binnen en schudt je de hand. En meteen heb je een impressie in je geest van die persoon. Die trouwens heel leerrijk kan zijn. En ook bij de Heer is het zo voorzien. De Heer geeft ons zijn woord, maar wil ons ook persoonlijk ontmoeten. En dat gebeurt door de Heilige Geest. Daarom is mijn wens voor iedereen, ook voor mezelf, dat we een betere relatie mogen krijgen met de Heilige Geest. Door Hem meer ruimte te geven in ons drukke leven.

Het gebed van Paulus

In de inleiding van zijn brief aan de jonge kerk van Kolosse schrijft Paulus dat hij bidt dat zij mogen groeien in de kennis van God. En dat gaat, zoals Paulus schrijft in Koloss.1:9-11 via een praktisch systeem. Een systeem van Plan-Do-Check-Action. In de zakenwereld gekend als de “Deeming-circle”. Dat start met Gods woord als vertrekpunt. Niet zomaar als theologen, maar in “alle wijsheid en geestelijk inzicht” (vers 10). Met het doel het woord in praktijk te vertalen en naar Gode welgevallige lifestyle en keuzes. Zo wassen we op in de rechte kennis van God. Dus niet van Zijn wil, maar van Hem zelf. Na stap twee, het doen, volgt uiteraard de evaluatie. Van de vruchten van onze actie. Die zijn niet altijd wat we hoopten. Zo inspireert en bemoedigt de Heilige Geest ons dan via een beter begrip van Gods woord en God zelf.

De weg naar de “volle waarheid” (Joh.16:13)

Evaluatie, kritisch zijn op onszelf en durven van opinie en van bijbel-interpretatie veranderen, zijn dus van essentieel belang om te groeien als christen en God beter te leren kennen. Zo groeien we door de Heilige Geest op weg naar “de volle waarheid” (Joh.16:13). Dat is een levenslang proces. Met vallen en opstaan. Via genade en waarheid. Datgene wat onze Heer Jezus ons bracht. En dat wens ik iedereen toe voor 2019. Een praktisch ingesteld christenleven dat de hand aan de ploeg slaat. Het is het handelsmerk van Gospelkerk Refreshed. Het is een garantie voor een kerk in beweging. En het beter leren kennen van onze God. Met steeds mooiere vruchten. Naast het beter leren kennen van Zijn woord. En de gemeenschap met Zijn heilige Geest.

En dat is onze wens voor ieder van jullie voor 2019.

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP