LEER

Gideon in België... Opwekking. Een zaak van gebed en geloof.

Of is er meer?

Vele christenen verlangen naar “opwekking”. Een woord dat je nauwelijks terugvindt in de bijbel. Wij bedoelen daarmee meestal geestelijke herleving, bekeringen en wonderen. Recent zag ik dat er ook een aantal mensen geloven dat God in België kortelings opwekking gaat brengen. Zij mobiliseren daarvoor zoveel mogelijk christenen.

Omdat zij stellig geloven dat God hun openbaarde dat Brussel en België momenteel “op de agenda van God staan”. Omdat deze het hart van Europa zijn. En de Heer van daaruit wil werken. Over heel Europa. En dat intrigeert mij. U begrijpt meteen waarom. Komt u mee?

Het land van Bel

Een paar jaar geleden schreef ik een tamelijk uitvoerige bijdrage over de geestelijke achtergrond van Brussel en België. Brussel, de stad op zeven heuvelen (net zoals Rome) én de hoofdstad van de Europese Unie. Dat doet bij vele christenen meteen een belletje rinkelen. België, het land van BEL. Deze naam vinden we terug in de bijbel als een afkorting van Belzebub, een andere naam voor satan. Een merkwaardig toeval. In Nederland werd mijn bijdrage in Charisma hierover met enthousiasme ontvangen. Anderzijds kreeg de redactie van het blad een paar verontwaardigde en hatelijke reacties uit Vlaamse evangelische hoek.

Koning Boudewijnstadion

Maar nu lijken een hele groep goedbedoelende broeders en zusters dit ook gezien te hebben. En van de Heer daarrond concrete openbaring gekregen te hebben. En willen ze de koe bij de horens vatten. En gaan voor opwekking. Zelfs met een paar wereldberoemde predikers. En weer wordt het Koning Boudewijnstadion als place to be genoemd. Net als destijds met Billy Graham in de jaren ‘70. En men mikt op meer dan opwekking. Men rekent immers niet alleen op heel wat bekeringen, maar men beweert dat van uit België een golf van evangelisten en bedienaars van het evangelie zullen uitstromen naar de rest van Europa.

Geweldenaars

Geloof me, ik wil hierover niet cynisch zijn. Vooral niet omdat de idee en visie van een geestelijke heropleving in België al 37 jaar lang mijn persoonlijk verlangen, mijn visie en drijfveer is als christen en als voorganger. En ook ik, en de “geweldenaars” in onze kerk met mij, hiernaar verlangen met gans ons hart. En met heel ons hebben en houden. Meer nog: Gospelkerk Refreshed bekijkt alles wat ze doet en onderneemt van uit visie en geloof in een doorbraak van Gods Geest in dit land vroeg of laat.

Geestelijke tsunami

Daarom dat wij onze tentpinnen wijd zetten met onze kleine, maar o zo hoopvolle en dynamische Gospelkerk, in alles wat we ondernemen. Daarom dat wij intern een team hebben gevormd dat klaar moet zijn om een (plotse) tsunami van bekeerlingen en geïnteresseerden in het Goede Nieuws te kunnen kanaliseren. Daarom dat we proberen om een goede reputatie op te bouwen naar de buitenwereld. Daarom dat we de muzikale talenten die we van God ontvingen steeds maximaal inzetten om via de media zoals VTM, VRT, Q-Music en BV’s als Geert Hoste, Geena Lisa, Bart Peeters, Will Tura en andere een open deur te krijgen. Dit om bekendheid en een goede reputatie te verwerven bij het grote publiek.

ZEVENtv

Daarom ook dat wij veel belang hechten aan onze communicatie via onze uitgebreide website en fb- en twitteraccounts. Maandelijks krijgen we op onze kerkwebsite tussen de 700 en 900 unieke bezoekers. Daarvan komen mensen uit alle hoeken van het land (wekelijks) naar onze Gospelkerk om kennis te maken met het geloof. Daarom ook dat we begonnen zijn met ZEVENtv. Een christelijk mediaproject voor Vlaanderen. We zetten onze tentpinnen dus echt wel wijd, zoals we lezen in Jesaja 54:2-3

Maak de plaats voor uw tent wijd, en men spanne de kleden uwer woningen uit, wees er niet karig mee, maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Want naar rechts en links zult gij uitbreken en uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden bevolken.

Nu God nog…

De vraag blijft of een grote visie, een dito geloof en het mobiliseren tot doorbraak van Gods volk voldoende is voor opwekking? En daarover heb ik zo mijn bedenkingen. Ik heb het daarbij niet over de traditionele bewering dat eenheid een voorwaarde is voor doorbraak of opwekking. Ik geloof inderdaad dat eenheid nodig is. Maar, niet met iedereen en alle gelovigen. Kijk bijvoorbeeld naar de opwekking in Pensicola in de V.S. een twintigtal jaren geleden. God wachtte helemaal niet tot alle denominaties op één lijn zaten. Integendeel, God pikte gewoon één van de kleinste kerken van de stad er uit om uiteindelijk honderdduizenden mensen te redden of een nieuwe start te geven. Ik was er zelf getuige van.

God laat Zich niet gijzelen

Zeg ik nu dat eenheid niet belangrijk is? Helemaal niet. Integendeel. Maar God laat Zich niet gijzelen door mensen. Of menselijke overwegingen. Geestelijke eenheid werkt anders. Kijk maar eens naar de bediening van bevrijding in teamvorm. Als er één iemand van het team iets heeft met een ander, dan zie je de kracht van God wegebben. Dat is dan ook wat ik bedoel. Wie mee wil, die moet mee doen. En eenheid maken.

Gideon

Maar, of dat nu genoeg is om effectief opwekking in ons land te zien? Daarover las ik heel toevallig een bijdrage rond de persoon van Gideon in de bijbel (Richteren 6 tot 8). Gideon leefde in een tijd waarin Gods volk, Israël in het oude verbond, erg verdrukt werd door vreemde volkeren. Met name de Midjanieten en de Amalekieten. Aartsvijanden van Israël. Maar God in Zijn grote genade besloot om via Gideon zijn volk uit te redden van de verdrukking en de ellende. En dat begon met een gesprek tussen Hem en Gideon. En dat gesprek verbaasde mij. En zette mij aan het denken.

'Waarom?'

De eerste woorden van de Engel Gods aan Gideon luiden als volgt: ‘De HERE zij met u, strijdbare held!’ Gideon reageert met zekere ironie. “Als de Here met ons is, waarom gebeurt dit alles met ons? En waar zijn al Zijn geweldige daden die de vaderen hebben verteld aan ons, hoe de HERE ons uit Egypte heeft geleid? Nu heeft de HERE ons verlaten en ons in de hand van Midjan gegeven!” Gideon lijkt hier ogenschijnlijk het middelste gedeelte van het verhaal te vergeten. Ja, God heeft hen uit Egypte geleid en ja, de Israëlieten zijn nu in handen van de Midjanieten gegeven – maar wat is er in die tussenliggende periode gebeurd? Israël heeft keer op keer gezondigd en is ongehoorzaam geweest aan het verbond dat de HERE met hen heeft gesloten. Dit vermeldt Gideon er niet bij. Was hij verblind? Of was Hij vergeten hoezeer de Here te vrezen is?

God is selectief

Begreep Gideon niet dat God een na-ijverig God is? Een jaloers God? Een Heilig God die het overspel van Zijn volk met andere goden niet tolereert? Lees in dat verband ook Jakobus 4;1-10 maar eens. Verder in het verhaal van Gideon, voorafgaand aan de verlossing die God aan Israël bracht, draagt God Gideon eerst op om het altaar voor Baäl af te breken en de Asjerapaal om te hakken. Getrouw voert Gideon zijn opdracht uit en de volgende morgen zien mensen dat het altaar is gesloopt. Uit woede eisen ze dat de man die dit deed moet sterven. Uiteindelijk komt het wel in orde en volgt het volk Gideon. Het leverde hem zelfs de naam Jerrubbaal op. Bekering was de eerste voorwaarde om Gods heil te zien. Daarna gaf de Heer de overwinning en de zegen via een klein, selectief legertje van slechts 300 manschappen. God had een selectie gemaakt onder zijn eigen volk. Wat een voorbeeld.

God is dezelfde

Als voorganger-herder herken ik dit probleem Niemand is vrij van blindheid. Daarom dat de Heer ook gekozen heeft voor de “veelkleurige wijsheid Gods” met de gemeente. Ik herken deze blindheid bij mezelf als christen soms. Maar ook als herder in de kerk. Vele gelovigen zijn niet anders dan Gideon en vergeten dat God ondanks zijn grote genade nog altijd niet veranderd is en rechtvaardig is en blijft. Zijn Karakter is niet veranderd. God is nog steeds dezelfde. Daarom dat Hij, ondanks Jezus’ offer en de genade zijn kinderen ook tuchtigt als ze afdwalen, en ontrouw worden. Of als ze andere dingen in hun leven voor God gaan zetten. Afgoden zeg maar. Of ongelijke spannen maken met ongelovigen. En met duisternis. Of als het volk zijn eigen gang gaat. En Gods stem negeert. Door eigenwijsheid of ongezeglijkheid. Of koppigheid en weerspannigheid. In dat verband is Gods verwerping van koning Saul wel een afschrikwekkend voorbeeld in het oude verbond.

Opwekking, doorbraak in België?

Als ik de bijbel goed lees dan zie ik dat geestelijke heropleving altijd met een sterk verlangen gepaard gaat. Maar, dat is niet voldoende. Welke gelovige wil er nu geen opwekking? Gebed en vasten zijn natuurlijk geweldige middelen om God te mobiliseren. Alleen moeten we Gods antwoorden niet in Zijn mond leggen. Want Hij denkt en handelt anders dan wij. Hij werkt op Zijn manier (Jes.55:8). Opwekking komt ook niet door gebed alleen. Het heeft ook geen zin om mensen te culpabiliseren dat ze niet genoeg bidden. Misschien is het beter om te bidden dat we ziende mogen worden. Want daar zat ook een belangrijk probleem bij Gideon. Hij besefte blijkbaar niet echt hoe ver Gods volk van God weg was. Daar begint het volgens mij. Verlangen, smeken, besef van zonde, zonder aanziens des persoons. En bekering. En dan gaat God aan het werk. Hij selecteert en kiest zijn soldaten. Net zoals in het verhaal van Gideon. Ook daar koos God uiteindelijk niet voor de meest evidente figuur. Benieuwd hoe het verder zal gaan bij ons....

Opmerkingen of vragen? Reageer hier...

NOG VRAGEN?

MEER

TOP