ONTDEK

GELOOF

MEER WETEN OVER ONS GELOOF?

Ontdek op deze pagina de kern van wat we geloven. Als evangelische kerk is ons geloof gebaseerd op de Bijbel en geworteld in de christelijke traditie. Gospelkerk Refreshed stelt zich tot doel terug te keren naar de oorspronkelijke betekenis van de boodschap in de Bijbel. Ontdaan van dode kerkelijke tradities en vertaald naar een hedendaagse context. Hier volgen de basis elementen van het christelijke geloof.

GOD

God is de schepper en heerser over het universum. Hij heeft altijd bestaan en is de oorsprong van alle leven. God is oneindig goed, oneindig liefdevol en oneindig rechtvaardig.

JEZUS

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij heeft, hoewel Hij God is, als mens op de aarde geleefd. Het doel van Zijn komst naar de aarde was de schuld van de mensheid, als gevolg van ons kwade handelen, te dragen. Hij heeft dit gedaan door, zonder zelf iets misdaan te hebben, zichzelf te offeren voor de mensheid door een marteldood op het kruis. Op basis van dit offer scheldt God ons onze schuld kwijt, ondanks Zijn rechtvaardigheid.

HEILIGE GEEST

De Heilige Geest is de Goddelijke persoon die momenteel in de wereld werkzaam is. Hij is onzichtbaar maar overtuigt de mens via onze geest van onze nood aan Jezus Christus. Hij leeft in elke mens die de vergeving, die God op basis van het offer van Jezus Christus schenkt, aanneemt. De Heilige Geest leidt een christen concreet in een nieuw leven volgens Gods bedoelingen. Hij is bovennatuurlijk en demonstreert ook vandaag nog Gods kracht doorheen gelovigen.

BIJBEL

De Bijbel bevat de informatie die God doorheen de geschiedenis aan de mens heeft doorgegeven. Hoewel het boek door menselijke auteurs is neergeschreven, is de inhoud ervan op bovennatuurlijke wijze geïnspireerd door de Heilige Geest. De Bijbel is voor een gelovige de ultieme bron van waarheid en een concreet toepasbare handleiding voor het leven.

MENS

De mens is een door God gemaakt wezen. Hij werd gemaakt naar Gods evenbeeld met als doel in nauw contact met God te leven. Door het slechte handelen van de mens werd dit contact echter verbroken en raakte de mens van God vervreemd. Alle mensen worden, ondanks soms goede bedoelingen, geboren met een natuurlijke neiging om kwaad en egoïstisch te handelen. Omdat elke mens aan deze neiging in min of meerdere mate toegeeft, worden alle mensen door God als zondaars beschouwd en blijft het contact tussen God en de mens verbroken. De mens zit op die manier gevangen en kan uit zichzelf niets doen om dit contact te herstellen. Hij heeft bijgevolg redding nodig.

REDDING

Redding is Gods oplossing om ons met Hem te verzoenen ondanks ons boze handelen. Het is een vrije gift van God voor iedereen die dit geschenk wil aanvaarden. Door eigen goede werken of pogingen tot zelfverbetering kunnen wij ons kwade, egoïstische handelen, door de Bijbel zonde genoemd, onmogelijk compenseren. Enkel door te vertrouwen op Jezus Christus als Gods offer tot vergeving van onze fouten kunnen wij ontkomen aan de straf, die op onze zonden rust. Met het aannemen van Jezus’ offer begint een nieuw leven in een hersteld contact met God. Onder leiding en door de kracht van de Heilige Geest vindt vervolgens een proces van herstel en genezing naar geest, ziel en lichaam plaats.

EEUWIG LEVEN

Volgens de Bijbel eindigt het leven niet met de dood. De mens is gemaakt om eeuwig te blijven bestaan. Hoewel ons lichaam op een dag sterft, blijven onze ziel en geest voor eeuwig voortbestaan. Dit bestaan vindt plaats op 2 mogelijke plaatsen: voor eeuwig van God gescheiden door de zonde of voor eeuwig met God verenigd door Jezus’ redding en vergeving. Deze 2 plaatsen noemt de Bijbel hel en hemel.

KERK

De kerk is een verzameling van gelovigen. Ze heeft tot doel in relatie met elkaar en met God, een demonstratie te zijn van wat God kan doen doorheen met Hem verzoende mensen. Het is de uitgelezen plaats voor geestelijke groei, persoonlijke ontwikkeling en vervulling van Gods doel met ons leven.

TOP